Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 42.000 BTU.Điều khiển xa. FDT125VG/FDC125VNA+ (RCN-T-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
Mitsubishi 42.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 30.000 BTU.Điều Khiển Dây . FDT100VG/FDC90VNP1+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000
Mitsubishi INVERTER 30.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 30.000 BTU.Điều khiển xa. FDT100VG/FDC90VNP1+ (RCN-T-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000
Mitsubishi INVERTER 30.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.cs: 34.000BTU.Điều Khiển Dây. FDT100VG/FDC100VNP+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều khiển xa. FDT100VG/FDC100VNP+(RCN-T-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều Khiển Dây . FDT100VG/FDC100VNA+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều khiển xa. FDT100VG/FDC100VNA + (RCN-T-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển dây. FDT71VH/FDC71VNP+(RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71VH/FDC71VNP+ (RCN-T-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 ChiềuCS: 24.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT71VH/FDC71VNX + (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71VH/FDC71VNX + (RCN-T-5AW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều Khiển Dây. FDT50VH/SRC50ZSX-S + (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều khiển xa. FDT50VH/SRC50ZSX-S + (RCN-T-5AW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU. Điều khiển xa. FDT125CR-S5/FDC125CR-S5 + (T-PSN-3BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
Mitsubishi NO INVERTER 42.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU. Điều khiển xa. FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5 + (T-PSN-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi NO INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 + (T-PSN-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi NO INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều khiển xa. FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5 + (T-PSN-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi NO INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều.CS: 47.800 BTU.Điều khiển dây (BRC1E63+BYCQ125EAF). FCF140CVM/RZF140CYM
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: âm trần 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 47.800
Daikin INVERTER 47.800BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU. Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF140CVM/RZF140CVM+
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410 + Công suất lạnh (BTU): 47.800
Daikin INVERTER 47.800BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều.CS: 42.700 BTU.Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF125CVM/RZF125CYM
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 42.700
Daikin INVERTER 42.700BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 42.700 BTU. Điều khiển xa.(BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF125CVM/RZF125CVM.
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 42.700
Daikin INVERTER 42.700BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU. Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF).  FCF100CVM/RZF100CYM
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 34.100
Daikin INVERTER 34.100BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU. Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF100CVM/RZF100CVM
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 34.100
Daikin INVERTER 34.100BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 24.400BTU. Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF71CVM/RZF71CV2V.
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.400
Daikin INVERTER 24.400BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 20.500BTU. Điều Khiển Xa (BRC7M635F+BYCQ125EAF).  FCF60CVM/RZF60CV2V
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 20.500
Daikin INVERTER 20.500BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 17.100BTU. Điều Khiển Xa (BRC7M635F+BYCQ125EAF).  FCF50CVM/RZF50CV2V
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100
Daikin INVERTER 17.100BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi NO INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi NO INVERTER 34.000BTU

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 42.000 BTU.Điều khiển xa. FDT125VG/FDC125VNA+ (RCN-T-5BW-E2)

53.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 30.000 BTU.Điều Khiển Dây . FDT100VG/FDC90VNP1+ (RC-E5)

39.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 30.000 BTU.Điều khiển xa. FDT100VG/FDC90VNP1+ (RCN-T-5BW-E)

38.750.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.cs: 34.000BTU.Điều Khiển Dây. FDT100VG/FDC100VNP+ (RC-E5)

42.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều khiển xa. FDT100VG/FDC100VNP+(RCN-T-5BW-E2)

42.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều Khiển Dây . FDT100VG/FDC100VNA+ (RC-E5)

50.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều khiển xa. FDT100VG/FDC100VNA + (RCN-T-5BW-E)

50.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển dây. FDT71VH/FDC71VNP+(RC-E5)

31.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71VH/FDC71VNP+ (RCN-T-5BW-E2)

31.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 ChiềuCS: 24.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT71VH/FDC71VNX + (RC-E5)

37.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71VH/FDC71VNX + (RCN-T-5AW-E2)

37.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều Khiển Dây. FDT50VH/SRC50ZSX-S + (RC-E5)

29.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều khiển xa. FDT50VH/SRC50ZSX-S + (RCN-T-5AW-E2)

29.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU. Điều khiển xa. FDT125CR-S5/FDC125CR-S5 + (T-PSN-3BW-E)

36.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU. Điều khiển xa. FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5 + (T-PSN-5BW-E2)

33.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 + (T-PSN-5BW-E)

25.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều khiển xa. FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5 + (T-PSN-5BW-E)

21.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều.CS: 47.800 BTU.Điều khiển dây (BRC1E63+BYCQ125EAF). FCF140CVM/RZF140CYM

56.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: âm trần 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 47.800

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 47.800 BTU. Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF140CVM/RZF140CVM+

53.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410 + Công suất lạnh (BTU): 47.800

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều.CS: 42.700 BTU.Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF125CVM/RZF125CYM

52.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 42.700 BTU. Điều khiển xa.(BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF125CVM/RZF125CVM.

49.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU. Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF100CVM/RZF100CYM

48.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 34.100 BTU. Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF100CVM/RZF100CVM

45.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 24.400BTU. Điều khiển xa. (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF71CVM/RZF71CV2V.

38.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.400

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 20.500BTU. Điều Khiển Xa (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF60CVM/RZF60CV2V

37.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 20.500

Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 1 Chiều 17.100BTU. Điều Khiển Xa (BRC7M635F+BYCQ125EAF). FCF50CVM/RZF50CV2V

29.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5

26.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5

33.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
 1. Back
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5