Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 17.000BTU.Điều khiển xa. FHQ50DAVMA/RZQS50AV1+ (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Daikin INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 20.500BTU.Điều khiển xa. FHQ60DAVMA/RZQS60AV1+(BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 20.500
Daikin INVERTER 20.500BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin 2 Chiều Inverter.CS: 24.200BTU.Điều khiển xa. FHQ71DAVMA/RZQ71LV1+(BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.200
Daikin INVERTER 24.200BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 34.100BTU. Điều Khiển Dây. FHQ100DAVMA/RZQ100LV1+ (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.100
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 34.100BTU.Điều khiển xa. FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A+ (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.100
Daikin INVERTER 34.100BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:42.700BTU.Điều khiển xa. FHQ125DAVMA/RZQ125LV1+ (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700
Daikin INVERTER 42.700BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 42.700BTU.Điều khiển xa.  FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A+(BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700
Daikin INVERTER 42.700BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 45.000BTU.Điều khiển xa.  FHQ140DAVMA/RZQ140LV1+(BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000
Daikin INVERTER 45.000BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:45.000BTU.Điều khiển xa. FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A+ (BRC7GA53)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000
Daikin INVERTER 45.000BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều.CS: 42.700BTU. FHQ125DAVMA/RZR125MVM
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700
Daikin INVERTER 42.700BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều.CS: 42.600BTU. FHQ125DAVMA/RZR125MYM
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.600
Daikin INVERTER 42.600BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều.CS:47.800BTU. FHQ140DAVMA/RZR140MVM
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.800
Daikin INVERTER 47.800BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều.CS:47.800BTU. FHQ140DAVMA/RZR140MYM
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.800
Daikin INVERTER 47.800BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS:18.000 BTU. Điều Khiển Dây.  FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V+ (BRC1NU61)
+ Xuất xứ : Thái Lan + Loại điều hòa : 1 chiều + Tính năng : Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R410 + Công suất lạnh (BTU) : 18.000
Daikin NO INVERTER 18.000BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS:30.000 BTU.Điều khiển dây. FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V+(BRC1NU61)
+ Xuất xứ : Thái Lan + Loại điều hòa : 1 chiều + Tính năng : Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R410a + Công suất lạnh (BTU) : 30.000
Daikin NO INVERTER 30.000BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS: 36.000BTU.Điều khiển xa. FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V+ (BRC7NU66)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000
Daikin NO INVERTER 36.000BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS: 36.000BTU.Điểu khiển dây. FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V+(BRC1NU61)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000
Daikin NO INVERTER 36.000BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS:42.000BTU.Điều khiển xa. FHNQ42MV1V/RNQ42MY1+ (BRC7NU66)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000BTU
Daikin NO INVERTER 42.000BTU
Điều Hòa Áp trần Daikin 1 chiều.CS: 48.000BTU.Điều khiển xa. FHNQ48MV1V/RNQ48MY1+(BRC7NU66)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 48.000
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:45.000BTU.Điều khiển dây. FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A+(BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000
Daikin INVERTER 45.000BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 45.000BTU.Điều khiển dây. FHQ140DAVMA/RZQ140LV1+ (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000
Daikin INVERTER 45.000BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 42.700BTU.Điều khiển dây. FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A+ (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700
Daikin INVERTER 42.700BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 42.700BTU.Điều khiển dây. FHQ125DAVMA/RZQ125LV1+(BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700
Daikin INVERTER 42.700BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:34.100BTU.Điều khiển dây. FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A+ (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.100
Daikin INVERTER 34.100BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:34.100BTU.Điều khiển dây. FHQ100DAVMA/RZQ100LV1+(BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.100
Daikin INVERTER 34.100BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 24.200BTU.Điều khiển dây. FHQ71DAVMA/RZQ71LV1+ (BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.200
Daikin INVERTER 24.200BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 20.500BTU.Điều Khiển Dây.  FHQ60DAVMA/RZQS60AV1+(BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 20.500
Daikin INVERTER 20.500BTU
Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:17.000BTU.Điều khiển dây. FHQ50DAVMA/RZQS50AV1+(BRC1E63)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Daikin INVERTER 17.000BTU

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 17.000BTU.Điều khiển xa. FHQ50DAVMA/RZQS50AV1+ (BRC7GA53)

30.450.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 20.500BTU.Điều khiển xa. FHQ60DAVMA/RZQS60AV1+(BRC7GA53)

37.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 20.500

Điều Hòa Áp Trần Daikin 2 Chiều Inverter.CS: 24.200BTU.Điều khiển xa. FHQ71DAVMA/RZQ71LV1+(BRC7GA53)

38.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.200

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 34.100BTU. Điều Khiển Dây. FHQ100DAVMA/RZQ100LV1+ (BRC1E63)

43.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 34.100BTU.Điều khiển xa. FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A+ (BRC7GA53)

45.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:42.700BTU.Điều khiển xa. FHQ125DAVMA/RZQ125LV1+ (BRC7GA53)

47.750.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 42.700BTU.Điều khiển xa. FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A+(BRC7GA53)

49.050.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 45.000BTU.Điều khiển xa. FHQ140DAVMA/RZQ140LV1+(BRC7GA53)

51.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:45.000BTU.Điều khiển xa. FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A+ (BRC7GA53)

52.950.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều.CS: 42.700BTU. FHQ125DAVMA/RZR125MVM

42.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều.CS: 42.600BTU. FHQ125DAVMA/RZR125MYM

44.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.600

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều.CS:47.800BTU. FHQ140DAVMA/RZR140MVM

45.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.800

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 1 Chiều.CS:47.800BTU. FHQ140DAVMA/RZR140MYM

48.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.800

Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS:18.000 BTU. Điều Khiển Dây. FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V+ (BRC1NU61)

20.800.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Loại điều hòa : 1 chiều + Tính năng : Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R410 + Công suất lạnh (BTU) : 18.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS:30.000 BTU.Điều khiển dây. FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V+(BRC1NU61)

28.550.000 đ
+ Xuất xứ : Thái Lan + Loại điều hòa : 1 chiều + Tính năng : Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh) : R410a + Công suất lạnh (BTU) : 30.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS: 36.000BTU.Điều khiển xa. FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V+ (BRC7NU66)

32.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS: 36.000BTU.Điểu khiển dây. FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V+(BRC1NU61)

32.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin 1 Chiều.CS:42.000BTU.Điều khiển xa. FHNQ42MV1V/RNQ42MY1+ (BRC7NU66)

35.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000BTU

Điều Hòa Áp trần Daikin 1 chiều.CS: 48.000BTU.Điều khiển xa. FHNQ48MV1V/RNQ48MY1+(BRC7NU66)

38.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 48.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:45.000BTU.Điều khiển dây. FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A+(BRC1E63)

52.150.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 45.000BTU.Điều khiển dây. FHQ140DAVMA/RZQ140LV1+ (BRC1E63)

50.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 42.700BTU.Điều khiển dây. FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A+ (BRC1E63)

48.250.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 42.700BTU.Điều khiển dây. FHQ125DAVMA/RZQ125LV1+(BRC1E63)

46.950.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.700

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:34.100BTU.Điều khiển dây. FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A+ (BRC1E63)

44.200.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 3FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:34.100BTU.Điều khiển dây. FHQ100DAVMA/RZQ100LV1+(BRC1E63)

43.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Điện 1FA. + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.100

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 24.200BTU.Điều khiển dây. FHQ71DAVMA/RZQ71LV1+ (BRC1E63)

37.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.200

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS: 20.500BTU.Điều Khiển Dây. FHQ60DAVMA/RZQS60AV1+(BRC1E63)

36.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 20.500

Điều Hòa Áp Trần Daikin Inverter 2 Chiều.CS:17.000BTU.Điều khiển dây. FHQ50DAVMA/RZQS50AV1+(BRC1E63)

29.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
  1. 1
  2. 2