Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ6AYM 6hp 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 6 + Công suất lạnh (BTU): 54.600
Daikin INVERTER 6HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ8AYM 8HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 8 + Công suất lạnh (BTU): 76.400
Daikin INVERTER 8HP
Dàn nóng RVR-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ10AYM 10HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 10 + Công suất lạnh (BTU): 95.500
Daikin INVERTER 10HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ12AYM 12HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 12 + Công suất lạnh (BTU): 114.000
Daikin INVERTER 12HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ16AYM 16HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 16 + Công suất lạnh (BTU): 154.000
Daikin INVERTER 16HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ18AYM 18HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 18 + Công suất lạnh (BTU): 171.000
Daikin INVERTER 18HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ20AYM 20HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 20 + Công suất lạnh (BTU): 191.000
Daikin INVERTER 20HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ22AYMV 22HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410 + Công suất lạnh (BTU): 22 + Công suất lạnh (BTU): 210.000
Daikin INVERTER 22HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ24AYMV 24HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 24 + Công suất lạnh (BTU): 229.000
Daikin INVERTER 24HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ26AYMV 26HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 26 + Công suất lạnh (BTU): 251.000
Daikin INVERTER 26HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ28AYMV 28HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 28 + Công suất lạnh (BTU): 268.000
Daikin INVERTER 28HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ30AYMV 30HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 30 + Công suất lạnh (BTU): 285.000
Daikin INVERTER 30HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ32AYMV 32HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 32 + Công suất lạnh (BTU): 307.000
Daikin INVERTER 32HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ34AYMV 34HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 34 + Công suất lạnh (BTU): 324.000
Daikin INVERTER 34HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ36AYMV 36HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 36 + Công suất lạnh (BTU): 345.000
Daikin INVERTER 36HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ40AYMV 40HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 40 + Công suất lạnh (BTU): 382.000
Daikin INVERTER 40HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ38AYMV 38HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 38 + Công suất lạnh (BTU): 362.000
Daikin INVERTER 38HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ42AYMV 42HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 42 + Công suất lạnh (BTU): 399.000
Daikin INVERTER 42HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ44AYMV 44HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 44 + Công suất lạnh (BTU): 420.000
Daikin INVERTER 44HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ46AYMV 46HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 46 + Công suất lạnh (BTU): 444.000
Daikin INVERTER 46HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ48AYMV 48HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 48 + Công suất lạnh (BTU): 461.000
Daikin INVERTER 48HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ50AYMV 50HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 50 + Công suất lạnh (BTU): 478.000
Daikin INVERTER 50HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ52AYMV 52HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 52 + Công suất lạnh (BTU): 495.000
Daikin INVERTER 52HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ54AYMV 54HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 54 + Công suất lạnh (BTU): 512.000
Daikin INVERTER 54HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ56AYMV 56HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 56 + Công suất lạnh (BTU): 532.000
Daikin INVERTER 56HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ58AYMV 58HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 58 + Công suất lạnh (BTU): 553.000
Daikin INVERTER 58HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ14AYM 14HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 14 + Công suất lạnh (BTU): 136.000
Daikin INVERTER 14HP
Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ60AYMV 60HP 2 chiều
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 60 + Công suất lạnh (BTU): 573.000
Daikin INVERTER 60HP

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ6AYM 6hp 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 6 + Công suất lạnh (BTU): 54.600

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ8AYM 8HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 8 + Công suất lạnh (BTU): 76.400

Dàn nóng RVR-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ10AYM 10HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 10 + Công suất lạnh (BTU): 95.500

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ12AYM 12HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 12 + Công suất lạnh (BTU): 114.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ16AYM 16HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 16 + Công suất lạnh (BTU): 154.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ18AYM 18HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 18 + Công suất lạnh (BTU): 171.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ20AYM 20HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 20 + Công suất lạnh (BTU): 191.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ22AYMV 22HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410 + Công suất lạnh (BTU): 22 + Công suất lạnh (BTU): 210.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ24AYMV 24HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 24 + Công suất lạnh (BTU): 229.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ26AYMV 26HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 26 + Công suất lạnh (BTU): 251.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ28AYMV 28HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 28 + Công suất lạnh (BTU): 268.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ30AYMV 30HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 30 + Công suất lạnh (BTU): 285.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ32AYMV 32HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 32 + Công suất lạnh (BTU): 307.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ34AYMV 34HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 34 + Công suất lạnh (BTU): 324.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ36AYMV 36HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 36 + Công suất lạnh (BTU): 345.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ40AYMV 40HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 40 + Công suất lạnh (BTU): 382.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ38AYMV 38HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 38 + Công suất lạnh (BTU): 362.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ42AYMV 42HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 42 + Công suất lạnh (BTU): 399.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ44AYMV 44HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 44 + Công suất lạnh (BTU): 420.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ46AYMV 46HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 46 + Công suất lạnh (BTU): 444.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ48AYMV 48HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 48 + Công suất lạnh (BTU): 461.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ50AYMV 50HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 50 + Công suất lạnh (BTU): 478.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ52AYMV 52HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 52 + Công suất lạnh (BTU): 495.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ54AYMV 54HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 54 + Công suất lạnh (BTU): 512.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ56AYMV 56HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 56 + Công suất lạnh (BTU): 532.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ58AYMV 58HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 58 + Công suất lạnh (BTU): 553.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ14AYM 14HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 14 + Công suất lạnh (BTU): 136.000

Dàn nóng VRV-H Daikin loại tiêu chuẩn RXYQ60AYMV 60HP 2 chiều

Giá: Liên hệ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (HP): 60 + Công suất lạnh (BTU): 573.000
  1. 1
  2. 2