Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 47.000 BTU. Điều Khiển Dây. FDT140VG/FDC140VNA + (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000
Mitsubishi 47.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU. Điều khiển xa. FDT140VG/FDC140VNA+ (RCN-T-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000
Mitsubishi 47.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT140VG/FDC140VSA+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000
Mitsubishi 47.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU.Điều Khiển Xa FDT140VG/FDC140VSA+ (RCN-T-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000
Mitsubishi 47.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 42.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT125VG/FDC125VNA+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
Mitsubishi 42.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 42.000 BTU.Điều khiển xa. FDT125VG/FDC125VNA+ (RCN-T-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
Mitsubishi 42.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 30.000 BTU.Điều Khiển Dây . FDT100VG/FDC90VNP1+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000
Mitsubishi INVERTER 30.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 30.000 BTU.Điều khiển xa. FDT100VG/FDC90VNP1+ (RCN-T-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000
Mitsubishi INVERTER 30.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.cs: 34.000BTU.Điều Khiển Dây. FDT100VG/FDC100VNP+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều khiển xa. FDT100VG/FDC100VNP+(RCN-T-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều Khiển Dây . FDT100VG/FDC100VNA+ (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều khiển xa. FDT100VG/FDC100VNA + (RCN-T-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển dây. FDT71VH/FDC71VNP+(RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71VH/FDC71VNP+ (RCN-T-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 ChiềuCS: 24.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT71VH/FDC71VNX + (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71VH/FDC71VNX + (RCN-T-5AW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều Khiển Dây. FDT50VH/SRC50ZSX-S + (RC-E5)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều khiển xa. FDT50VH/SRC50ZSX-S + (RCN-T-5AW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU. Điều khiển xa. FDT125CR-S5/FDC125CR-S5 + (T-PSN-3BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
Mitsubishi NO INVERTER 42.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU. Điều khiển xa. FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5 + (T-PSN-5BW-E2)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi NO INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 + (T-PSN-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi NO INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều khiển xa. FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5 + (T-PSN-5BW-E)
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi NO INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000
Mitsubishi NO INVERTER 24.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000
Mitsubishi NO INVERTER 34.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 17.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000
Mitsubishi NO INVERTER 17.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5+SC-BIKN).  FDT125CR-S5/FDC125CR-S5
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
Mitsubishi NO INVERTER 42.000BTU
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 42.600 BTU (FDT40CA/FDC40MHAS)
+ Xuất xứ: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 42.600
Mitsubishi NO INVERTER 42.600BTU
Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 27.000 BTU (FDT30CA/FDC30MHANW)
+ Xuất xứ: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 27.000
Mitsubishi NO INVERTER 27.000BTU

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 47.000 BTU. Điều Khiển Dây. FDT140VG/FDC140VNA + (RC-E5)

55.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU. Điều khiển xa. FDT140VG/FDC140VNA+ (RCN-T-5BW-E2)

55.700.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT140VG/FDC140VSA+ (RC-E5)

59.550.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:47.000 BTU.Điều Khiển Xa FDT140VG/FDC140VSA+ (RCN-T-5BW-E)

59.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 47.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 42.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT125VG/FDC125VNA+ (RC-E5)

53.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 42.000 BTU.Điều khiển xa. FDT125VG/FDC125VNA+ (RCN-T-5BW-E2)

53.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 30.000 BTU.Điều Khiển Dây . FDT100VG/FDC90VNP1+ (RC-E5)

39.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 30.000 BTU.Điều khiển xa. FDT100VG/FDC90VNP1+ (RCN-T-5BW-E)

38.750.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 30.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.cs: 34.000BTU.Điều Khiển Dây. FDT100VG/FDC100VNP+ (RC-E5)

42.800.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều khiển xa. FDT100VG/FDC100VNP+(RCN-T-5BW-E2)

42.600.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều Khiển Dây . FDT100VG/FDC100VNA+ (RC-E5)

50.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS:34.000BTU. Điều khiển xa. FDT100VG/FDC100VNA + (RCN-T-5BW-E)

50.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển dây. FDT71VH/FDC71VNP+(RC-E5)

31.350.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71VH/FDC71VNP+ (RCN-T-5BW-E2)

31.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 ChiềuCS: 24.000 BTU.Điều Khiển Dây. FDT71VH/FDC71VNX + (RC-E5)

37.650.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71VH/FDC71VNX + (RCN-T-5AW-E2)

37.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều Khiển Dây. FDT50VH/SRC50ZSX-S + (RC-E5)

29.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều khiển xa. FDT50VH/SRC50ZSX-S + (RCN-T-5AW-E2)

29.000.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 2 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU. Điều khiển xa. FDT125CR-S5/FDC125CR-S5 + (T-PSN-3BW-E)

36.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU. Điều khiển xa. FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5 + (T-PSN-5BW-E2)

33.400.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU. Điều khiển xa. FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 + (T-PSN-5BW-E)

25.900.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều.CS: 17.000 BTU. Điều khiển xa. FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5 + (T-PSN-5BW-E)

21.100.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 24.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5

26.300.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 24.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 34.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5

33.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 34.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 17.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-5BW-E/RC-E5 + SC-BIKN). FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5

21.500.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 17.000

Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi 1 Chiều 42.000 BTU. Điều Khiển Dây (T-PSA-3BW-E/RC-E5+SC-BIKN). FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

36.850.000 đ
+ Xuất xứ: Thái Lan + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000

Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 42.600 BTU (FDT40CA/FDC40MHAS)

37.700.000 đ
+ Xuất xứ: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 42.600

Điều Hòa Âm Trần Mitsubishi Heavy Industries 1 chiều 27.000 BTU (FDT30CA/FDC30MHANW)

30.300.000 đ
+ Xuất xứ: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: No Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R22 + Công suất lạnh (BTU): 27.000
 1. 1
 2. 2